nov 7, 2011

Inloopbijeenkomst nieuwe grenzen


Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de nieuwe grenzen als gevolg van de herindeling van Boarnsterhim. De bijeenkomst is op woensdag 9 november 2011, tussen 19.30 en 20.30 uur in het gemeentehuis aan de J.W. de Visserwei 10 in Grou.

Categorie: archief
Ingezonden door: Plaatselijk belang

Per 1 januari 2014 wordt de gemeente Boarnsterhim opgeheven. De gemeente gaat dan

in vier gedeelten over naar de nieuwe gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Súd-west

Fryslân en Skarsterlân(De Friese Meren in oprichting). Ter voorbereiding hierop is een

werkgroep aan de slag gegaan met het bepalen van de nieuwe grenzen op detailniveau.

Daarbij is als uitgangspunt genomen dat de grenzen logisch en natuurlijk moeten zijn. Er

is gekeken welke gebieden een eenheid vormen. Grotendeels zijn de bestaande

dorpsgebiedsgrenzen aangehouden. De volledige toelichting en een overzichtskaart kunt

u lezen op de site http://www.herindelingboarnsterhim.nl/

De stukken zijn ook te zien op de site van de gemeente Boarnsterhim (knop bestuurs- en organisatie, raadsstukken 1 november 2011)

 

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u, in informele setting, kennis nemen van het

beschikbare kaartmateriaal. U kunt opmerkingen kwijt en van gedachten wisselen met

leden van de werkgroep, gemeentesecretaris G. Heeringa en burgemeester T. Baas. Het

formele traject waarin zienswijzen kunnen worden ingediend start op een later moment.

U leest hieronder het tijdpad.

 

Het herindelingvoorstel, waarvan onderdeel de nieuwe grenzen, worden besproken in de

vergadering van de gemeenteraad op 1 november 2011 (meningsvormend) en op 22

november 2011 (besluitvormend). Het is de bedoeling dat alle vijf betrokken gemeenten

het herindelingsvoorstel op 22 november bespreken en een voorlopig besluit nemen.

Na deze datum, in december 2011 en januari 2012 ligt het herindelingontwerp ter

inzage en is er de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

 

In februari 2012 worden de reacties verzameld en verwerkt in het herindelingadvies. In

april 2012 wordt in de vijf gemeenteraden een besluit genomen over het herindelingsadvies dat daarna naar de provincie Fryslân wordt gestuurd. Na goedkeuring van Gedeputeerde Staten gaat het besluit naar de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). De 1e en de 2e Kamer moeten het voorstel uiteindelijk goedkeuren.