De toekomst van Boarnsterhim

 

In dit artikel leest u beknopt hoe de aanstaande herindeling van de gemeente Boarnsterhim tot stand is gekomen. Alle relevante stukken kunt u lezen op de website van de gemeente Boarnsterhim

In 2009 is de gemeente Boarnsterhim begonnen met nadenken wat er in de toekomst met de gemeente zou moeten gebeuren. Aanleiding was de situatie in de provincie Fryslân: de bestuurskracht bij bestaande gemeenten en de toenemende schaalvergroting. Maar ook de financiële situatie van onze gemeente speelde een rol.

Het gemeentebestuur van Boarnsterhim besloot in gesprek te gaan met de inwoners en koepelorganisaties om de mening van zoveel mogelijk mensen te horen. Hiervoor zijn eind 2009 negen gespreksavonden georganiseerd. De avonden zijn druk bezocht en duidelijk werd dat de meerderheid van de bezoekers van mening was dat het beter zou zijn om over te gaan tot herindeling van de gemeente Boarnsterhim.

Vervolgens is het onderwerp besproken in de gemeenteraad. Dit resulteerde in het volgende besluit over de bestuurlijke toekomst van Boarnsterhim, genomen op 15 december 2009:

De raad van Boarnsterhim heeft in de vergadering van dinsdag 15 december 2009 conform het voorstel van B&W het volgende besluit genomen over de Bestuurlijke Toekomst Boarnsterhim:

  1. Het is niet wenselijk dat de gemeente zelfstandig blijft voortbestaan;
  2. Burgemeester en Wethouders wordt daarom opgedragen in overleg met de meest gerede partners te komen tot een afronding van een verdere verkenning van de mogelijke vormen van herindeling met één of meerdere gemeenten, waarbij ook de mogelijkheid van één of meer grenscorrecties niet wordt uitgesloten;
  3. Burgemeester en Wethouders op te dragen nader te formuleren voorstellen op basis van het sub 2. bedoelde onderzoek aan uw raad ter besluitvorming voor te leggen in de vergadering van februari 2010.

Voor het besluit: PvdA, CDA, VVD en GB2000 (totaal 14 stemmen); tegen het besluit: FNP (3 stemmen).

Het college is begonnen met het uitvoeren van de opdracht van de raad. In de herfst van 2010 zijn zowel door college als door de raad wederom informatie- c.q. gespreksavonden georganiseerd. In november 2010 heeft de gemeenteraad het onderstaande besluit genomen:

De raad van Boarnsterhim besluit aan B&W opdracht te geven een herindelingsontwerp voor te bereiden (als bedoeld in art.5 lid 1, Wet algemene regels herindeling) en daarvoor in overleg te gaan met de colleges van B&W van de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Skarsterlân (met Gaasterlân Sleat en Lemsterland) en Súdwest Fryslân. De raad geeft het volgende gewenste eindbeeld aan van de verdeling van het grondgebied van Boarnsterhim per 1 januari 2014:

  • Bij de gemeente Leeuwarden wordt het gebied ingedeeld met de dorpen Grou, Jirnsum, Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum, Wergea, Warten en Warstiens en de gebieden De Alde Feanen, De Burd en Goattum;
  • Bij de gemeente Heerenveen wordt het gebied ingedeeld met de dorpen Akkrum, Nes en Aldeboarn;
  • Bij de gemeente Súdwest Fryslân wordt het gebied ingedeeld met de dorpen Raerd, Dearsum, Poppenwier, Tersoal en Sibrandabuorren;
  • Bij de nieuw te vormen gemeente waarin Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland fuseren, wordt het gebied met het dorp Terherne ingedeeld.

Dit is een unaniem besluit: foar/vóór stemmen alle 17 raadsleden bij hoofdelijke stemming (GB2000, PvdA, FNP, VVD, CDA, D66 en GL). Nu is het herindelingsontwerp met bijlagen gereed. De gemeenteraden van de vijf betrokken gemeenten zullen hierover op 22 november 2011 een besluit nemen.

 

Tijdspad herindeling Boarnsterhim

4 oktober 2011

Behandeling b. en w. herindelingsontwerp

Gemeenten informeren voor 22 november op eigen wijze hun inwoners over herindelingsontwerp

Tot 22 november 2011

Behandeling in diverse raadscommissies, aanlevering gemeenteraden

22 november 2011

Besluitvorming gemeenteraden over herindelingsontwerp

December 2011 en januari 2012

Gedurende 8 weken ter inzage legging herindelingsontwerp in gemeentehuis voor inwoners van de gemeenten, tevens reactiemogelijkheid voor overige belanghebbenden

Februari 2012

Verzamelen reacties en verwerking in herindelingsadvies

Maart 2012

Aanlevering concept herindelingsadvies aan raadscommissies in gemeenten

April 2012

Besluitvorming gemeenteraden over herindelingsadvies

1 mei 2012 (uiterlijk)

Herindelingsadvies wordt toegezonden aan provincie Fryslân

 

Het wetsvoorstel over de gebiedsverdeling van Boarnsterhim is op 21 september 2012 goedgekeurd door de Ministerraad. Als de Eerste en Tweede Kamer het voorstel goedkeuren dan is de weg definitief open voor de herindeling van Boarnsterhim op 1 januari 2014.

 

Voor meer informatie over de herindeling kijk op de website www.herindelingboarnsterhim.nl