Agenda Jiergearkomst Tonielferieniging Foarút

Op woansdei 18 oktober om 20.15 oere stiet de kofje mei oranjekoeke foar jim klear yn’e Trilker!·         Iepening/meidielings

·         Notulen 2015/2016

·         Ferslach skâthalder

·         Ferslach Winterwurk

·         Bestjoersferkiezing: ôftredend: Anne Graswinckel, Hans Hellendoorn, Inge Ten Zijthoff en Mona Mijnheer


Skoft mei ferlotting

·         Waarme Krystjûn 2017

·         Winterwurk 2018

·         Rûnfraach


Slúting    
     


Terug
okt 18, 2017